Logo
( Po-Pia 11-18 hod. So 09-12 hod. )
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky


VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z.z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, Zákona č. 118/2006, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení zákona č. 266/2005 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

Údaje prevádzkovateľa elektronického obchodu
Poskytovateľom služieb je:

Rudolf Orosz
Sv. Ladislava 109
040 14 Košice-Košická Nová Ves
Slovenská  Republika

IČO: 106 99 601
IČ DPH: SK1024498574

Spoločnosť Rudolf Orosz je zapísaná v Obvodnom úrade Košice, č.ObU-KE-OZP1-2013/13813-4, číslo živnostenského registra: 804-185

OBJEDNÁVKA
1. Tovar si môžete objednať pridaním tovaru do virtuálneho košíka a následným správne vyplneným objednávacím formulárom.
2. Tovar je možné objednať aj telefonicky tel. čísle 0903 421 026 alebo mailom na adrese: info@hockeyorosshop.sk 3. Objednávku je možné zrušiť telefonicky na hore uvedenom telefónnom čísle, alebo mailom na adresu: 4. Vašu objednávku môžete zrušiť do 24 hodín od uskutočnenia platby. Vyzvite nás mailom alebo telefonicky a my Vám vrátime peniaze na Vami zadaný účet alebo poštovou poukážkou.

PLATBA
Možnosti platby ktoré poskytujeme na stránke
1. Platba v hotovosti - objednávku uhradíte priamo v našej predajni pri osobnom odbere
2. Platba cez  Terminál Atos Worldline. Môžete zaplatiť kartami: VISA, MASTERCARD, MAESTRO.
3. Vopred bankovým prevodom na IBAN: SK47 0200 0000 0032 2986 1451
4. Dobierka – objednávku uhradíte v hotovosti kuriérovi spoločnosti ReMax alebo Slovenskou poštou pri jej doručení na Vašu dodaciu adresu.

DODACIE PODMIENKY
Termín dodania je 2 - 5 pracovných dní od prijatia objednávky.
V prípade platby vopred je objednávka prijatá po pripísaní platby na náš účet.

DOPRAVA
Slovenská republika
Osobný odber - na predajni HockeyOrosShop, Sv. Ladislava 105, 040 14 Košice-Košická Nová Ves
Slovenská pošta - základný poplatok za dopravu je 4,50 EUR vrátane 20% DPH
Kuriér 123kurier SR - základný poplatok je 6,00 EUR vrátane 20% DPH.

Predávajúci sa zaväzuje:
1. Dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo dojednané v objednávke. Na jej základe tovar adekvátne zabaliť a odoslať v dohodnutej cene.
2. V prípade že sa tovar momentálne nenachádza na sklade, budeme Vás kontaktovať a dohodneme si nový termín dodania tovaru.
3. Vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad.

Kupujúci sa zaväzuje:
1. Prevziať objednaný tovar.
2. Zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (zrušenie objednávky)

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ
V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list alebo email o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v sídle predávajúceho. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ!

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu sídla predajcu:
HockeyOrosShop
Sv. Ladislava 105
040 14 Košice-Košická Nová Ves

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z).

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy a vrátenia tovaru.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:
a. na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
b. na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
c. na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
d. na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal,
e. na dodávku novín, periodík a časopisov,
f. spočívajúcich v hre alebo lotérii,

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.


Formulár: „Odstúpenie od kúpnej zmluvy.“

REKLAMÁCIE

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky.

Škody vzniknuté počas dopravy
1. HockeyOrosShop zodpovedá za škody vzniknuté na tovare počas dopravy k Vám.
2. Ak sa však tovar poškodí, alebo je odcudzený počas dopravy od Vás (spotrebiteľa) k nám (HockeyOrosShop) v prípade vrátenia tovaru, je zodpovednosť na Vašej strane (spotrebiteľ).

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spoločnosť HockeyOrosShop v plnom rozsahu rešpektuje súkromie osôb, ktoré navštevujú internetový obchod

Ochrana bezpečnosti a dôverného charakteru Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto sa v plnej miere riadime príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ("Zákon").

Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, prípadne miesta podnikania vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Zákazník týmto potvrdzuje, že si je vedomý svojich práv ako dotknutej osoby pri spracúvaní jeho osobných údajov predávajúcim v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, najmä práva písomne žiadať informácie týkajúce sa povahy, rozsahu a ostatných podmienok spracúvania osobných údajov, práva nesúhlasiť s konaním predávajúceho súvisiacim so spracúvaním jeho osobných údajov a v prípade podozrenia na neoprávnené spracúvanie osobných údajov práva podať oznámenie na Úrad na ochranu osobných údajov.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci v manuálnej i automatizovanej forme spracovával a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v objednávke zaslanej predávajúcemu, resp. ako budú následne kupujúcim predávajúcemu podľa potreby doplnené a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracúva ich vo všetkých svojich informačných systémoch, a to vždy za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

Prevádzkovateľ internetových stránok

sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim.

Zákazník vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami udeľuje predávajúcemu právo poskytnúť nevyhnutné minimum jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail) tretej strane za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a predávajúcim, pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí z nasledujúcich: prepravca, dodávateľ, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je nevyhnutná pre riadne plnenie zmluvy.

Pri vytváraní objednávky od Vás požadujeme osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre doručenie Vami objednaného tovaru a vystavenie daňového dokladu. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté inej tretej strane, ak v týchto podmienkach nie je stanovené inak.

ZÁRUKA
1. Na nami zasielaný tovar poskytujeme 12-mesačnú záruku na výrobné chyby. V tomto prípade slúži faktúra zároveň ako doklad o záručnej lehote.
2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Pri predaji cez telefonickú, e-mailovú alebo internetovú objednávku sa dňom prevzatia tovaru rozumie deň, kedy si kupujúci tovar osobne prevzal alebo tovar prevzala ním poverená osoba. 3. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom. V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia.

Upozornenie!
Zásielku, ktorá javí známky poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a pod.) v žiadnom prípade nepreberajte. Predídete tak prípadným komplikáciám pri reklamácií poškodeného tovaru.

Obchodní partneri


KONTAKT

HockeyOrosShop 

( Po-Pia 11-18 hod. So 09-12 hod. )
m: +421903 421 026
e:  info@hockeyorosshop.sk
w:  https://www.hockeyorosshop.sk/
KDE NÁS NÁJDETE

HockeyOrosShop

Sv. Ladislava 105
040 14 Košice - Košická Nová Ves

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk